Въпреки че правим всичко възможно информацията на сайта ни, свързана с текущи и предстоящи събития, да е вярна, моля, имайте предвид, че тя е дадена ориентировъчно. В случай, че дадена информация (печатна грешка, час на срещата и др.) се окаже невярна, не можем да поемем отговорност за проблем от този вид. Моля, прегледайте правилата ни за залози на-живо.